Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή

Ο ιστότοπος www.fortisis.eu αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου.  Οι παρόντες όροι χρήσης καλύπτουν αποκλειστικώς κάθε πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω του ανωτέρω ιστοτόπου, που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία ΦΟΡΤΙΣΙΣ Mονοπρόσωπη Eταιρεία Περιορισμένης Eυθύνης (εφεξής καλούμενη ΦΟΡΤΙΣΙΣ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 59, 10437, Αθήνα, με ΑΦΜ 800448724, αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 123028901000 και τηλέφωνο +30 2155409814.   Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους, που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΦΟΡΤΙΣΙΣ και από κάθε συναλλαγή με αυτό.  Ολοκλήρωση της παραγγελίας ενός προϊόντος ή υπηρεσίας συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων χρήσης.

Η ΦΟΡΤΙΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ανάρτησης των ανανεωμένων όρων χρήσης στις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

H ΦΟΡΤΙΣΙΣ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στους ιστοτόπους της, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα του www.fortisis.eu , όσο και των παρεχομένων απ’ αυτό υπηρεσιών και προϊόντων.

Τυχόν ερωτήσεις αναφορικά με τους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και τυχόν παράπονα θα πρέπει να αποστέλλονται, είτε ψηφιακά στη δικτυακή διεύθυνση της ΦΟΡΤΙΣΙΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (fortizo@fortisis.eu), είτε με συμβατικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Ζαλοκώστα 44, 15233, Χαλάνδρι, ή μέσω fax στον αριθμό: +30 2106838221.

2. Παραγγελία και κατάρτιση σύμβασης

Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως, μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας, που υπάρχει στον ιστότοπο www.fortisis.eu.  H παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από τη ΦΟΡΤΙΣΙΣ από την στιγμή που ο πελάτης θα λάβει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Παραγγελίας / Order Confirmation».  Μόλις πατηθεί το κουμπί «Ολοκλήρωση Αγοράς / Complete Order» ο πελάτης απευθύνει πρόταση για αγορά μιας FORTIZO Card ή ενός πακέτου ανανέωσης συνεδριών και χρόνου φόρτισης που έχει επιλέξει. Πριν την «Ολοκλήρωση Αγοράς» ο καταναλωτής απαιτείται να συμφωνήσει και να αποδεχτεί την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης.  Η επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας, η οποία στέλνεται αυτόματα, αμέσως μετά την υποβολή της παραγγελίας, πιστοποιεί ότι η παραγγελία του πελάτη έχει παραληφθεί από την ΦΟΡΤΙΣΙΣ.  Ωστόσο, δεν συνιστά αποδοχή της πρότασης του πελάτη για αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας.  Η αποδοχή της πρότασης για αγορά θα συντελείται μόνο κατόπιν της δήλωσης αποδοχής της πρότασης, από την ΦΟΡΤΙΣΙΣ, η οποία θα αποστέλλεται με ξεχωριστό ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραγγελίας και επιβεβαίωσης αποστολής της FORTIZO Card ή επιβεβαίωσης ενεργοποίησης του πακέτου συνεδριών και χρόνου φόρτισης στη συγκεκριμένη FORTIZO Card, που έχει δηλώσει ο πελάτης στη Φόρμα Παραγγελίας.  Μετά την αποστολή επιβεβαίωσης παραγγελίας και επιβεβαίωσης αποστολής της FORTIZO Card ή επιβεβαίωσης της ενεργοποίησης του πακέτου συνεδριών και χρόνου φόρτισης, τόσο ο πελάτης όσο και η ΦΟΡΤΙΣΙΣ δεσμεύονται για την αγορά και πώληση αντίστοιχα του συγκεκριμένου προϊόντος ή της συγκεκριμένης υπηρεσίας στη συγκεκριμένη τιμή αγοράς.

H καταχώρηση του σχετικού ποσού προπληρωμένου χρόνου και συνεδριών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δίκτυο ΦΟΡΤΙΖΩ και η αντίστοιχη ενεργοποίηση της κάρτας γίνεται εντός 8 ωρών από τη λήψη της παραγγελίας από τη ΦΟΡΤΙΣΙΣ, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγξει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας και να ενημερώσει αμέσως τη ΦΟΡΤΙΣΙΣ (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Παραγγελίας») εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση.

3. Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων

Για την ΦΟΡΤΙΣΙΣ, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της αποτελεί θεμελιώδη αρχή.  Η ΦΟΡΤΙΣΙΣ συλλέγει, αποθηκεύει και αναλύει στοιχεία και δεδομένα, τα οποία υποβάλλονται από Χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος με μοναδικό σκοπό την διεκπεραίωση των συναλλαγών, που αφορούν παροχή υπηρεσιών, που σχετίζονται με την αγορά και ανανέωση των καρτών προπληρωμένου χρόνου και συνεδριών φόρτισης, FORTIZO Cards.  Για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων αγοράς FORTIZO Cards, ζητάμε, ανάλογα με την περίπτωση, πληροφορίες επικοινωνίας όπως το όνομα, η διεύθυνση για την παράδοση και την τιμολόγηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο πληρωμής που επιλέγει ο πελάτης.

Για τη ΦΟΡΤΙΣΙΣ η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη και δεν κοινοποιεί σε τρίτα μέρη τα δεδομένα και τις πληροφορίες που υποβάλλονται από τους πελάτες της.  Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη στη ΦΟΡΤΙΣΙΣ είναι εμπιστευτικές και η ΦΟΡΤΙΣΙΣ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της ΦΟΡΤΙΣΙΣ έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

Η ΦΟΡΤΙΣΙΣ δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός εάν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον πελάτη ή εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.  Στην περίπτωση που η ΦΟΡΤΙΣΙΣ χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Τα προσωπικά δεδομένα, που δηλώνει ο χρήστης οπουδήποτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΦΟΡΤΙΣΙΣ προορίζονται αποκλειστικά και μόνο, για τη διεκπεραίωση των συγκεκριμένων συναλλαγών του χρήστη, που αφορούν στην έκδοση και χρήση των FORTIZO Cards για πρόσβαση σε σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των Ν. 2472/97, όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 3471/2006 και όπως ισχύουν σήμερα, αναφορικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι χρήστες, διατηρούν το δικαίωμα που τους παρέχουν τα άρθρα 11 και 13 του ν. 2472/1997, ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην επεξεργασία από την ΦΟΡΤΙΣΙΣ των προσωπικών τους δεδομένων και μπορούν να επικοινωνούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση με τη ΦΟΡΤΙΣΙΣ προκειμένου να διασταυρώσουν την διόρθωση αυτών, την αλλαγή τους ή την διαγραφή τους, καθώς και την εξαίρεσή τους από τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων, η ΦΟΡΤΙΣΙΣ ενδέχεται να ζητήσει από τον Χρήστη να επαληθεύσει την ταυτότητά του, προτού να μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά του.

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που οι χρήστες παρέχουν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προκειμένου να: (α) διεκπεραιώσουμε τις παραγγελία τους και να εκδώσουμε τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά συναλλαγής και (β να στείλουμε ενημερώσεις, εφόσον οι χρήστες συναινέσουν σε αυτό σχετικά με υπηρεσίες δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και προωθητικές ενέργειες της ΦΟΡΤΙΣΙΣ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κάθε χρήστης μπορεί να ζητήσει την εξαίρεσή του από τη συλλογή δεδομένων ή/και τη διαγραφή των δεδομένων, που έχουν συλλεχθεί έως τώρα, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση admin@fortisis.eu.

Τα προσωπικά στοιχεία, που παρέχουν οι χρήστες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, θα ασφαλίζονται με όλα τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τεχνολογίες διασφάλισης απορρήτου προσωπικών δεδομένων.  Η ΦΟΡΤΙΣΙΣ λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα, που οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχουν μέσω αυτής.

4. Ασφάλεια

Η ΦΟΡΤΙΣΙΣ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων συναλλαγών, όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της AlphaBank, και χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση TLS1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (SecureSocketsLayer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

5. Περιορισμός ευθύνης 

Η ΦΟΡΤΙΣΙΣ δεν ευθύνεται έναντι των πελατών της και χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.fortisis.eu για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 «Υπαναχώρηση και Επιστροφές Προϊόντων / Υπηρεσιών»).  Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.fortisis.eu παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΦΟΡΤΙΣΙΣ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών, ή/και πληροφοριών, που διατίθενται από αυτόν, ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες, ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

6. Υπαναχώρηση και Επιστροφές Προϊόντων / Υπηρεσιών

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγόρασαν, αζημίως και χωρίς να υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στη ΦΟΡΤΙΣΙΣ το λόγο για τον οποίο επιθυμούν την επιστροφή των προϊόντων ή υπηρεσιών, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουν τις FORTIZO Cards ή αντιστοίχως θα ενημερωθούν για την πίστωση της FORTIZO Card τους με το ποσό της συναλλαγής.  Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνονται μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι FORTIZO Cards, που επιθυμούν να επιστρέψουν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τις παρέλαβαν, χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με τα έγγραφα, την απόδειξη λιανικής πώλησης και τη συσκευασία που συνόδευε το προϊόν. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων / υπηρεσιών, η επιστροφή των χρημάτων των πελατών θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα.

Οι χρήστες συμφωνούν ότι στην περίπτωση αγοράς προπληρωμένου πακέτου ανανέωσης χρόνου και συνεδριών φόρτισης, η πληρωμή που πραγματοποιούν δεν επιστρέφεται για το μέρος των υπηρεσιών φόρτισης, που έχει ήδη καταναλωθεί εντός των δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία που το σχετικό ποσό θα πιστωθεί στην FORTIZO Card τους.

7. Τιμές και Τρόποι Πληρωμής

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο ΦΠΑ και τα έξοδα αποστολής εντός Ελλάδος για τις FORTIZO Cards). Το www.fortisis.eu διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών και πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι πελάτες έχουν την δυνατότητα εξόφλησης των αγορών που πραγματοποιούν μέσω του www.fortisis.eu με τους κατωτέρω τρόπους:

  1. Μέσω πιστωτικής κάρτας Visa, Mastercard, American Express και Diners ή χρεωστικής κάρτας Visa Electron και Maestro.  Η χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας.
  2. Mε χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass τηςMasterCard.
  3. Με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό. Τα απαραίτητα τραπεζικά στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού της ΦΟΡΤΙΣΙΣ προς τον οποίον θα πρέπει πραγματοποιήσουν το έμβασμα γίνονται γνωστά κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Το έμβασμα θα πρέπει να κατατεθεί σε τράπεζα εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της παραγγελίας. Πέραν αυτού του ορίου, η παραγγελία θα ακυρωθεί. Οι πελάτες θα πρέπει να υπολογίσουν άλλες 2-3 ημέρες από τη στιγμή της κατάθεσης για να φθάσει η τραπεζική μεταφορά στο fortisis.eu. Το ύψος της τραπεζικής προμήθειας επιβαρύνει τον πελάτη. Εφόσον γίνει η κατάθεση, θα πρέπει να αποσταλεί το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής στο info@fortisis.eu

8. Παράδοση

Η παράδοση των FORTIZO Cards γίνεται μέσα στις τέσσερις (4) επόμενες εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον προηγουμένως ενημερωθεί ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί.   Οι FORTIZO Cards αποστέλλονται στον τόπο που μας έχουν υποδείξει οι πελάτες στην Φόρμα Παραγγελίας με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών. Αποστολές των FORTIZO Cards πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Το κόστος αποστολής εντός Ελλάδας, συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της FORTIZO Card.

9. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.fortisis.eu, συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων FORTISIS και FORTIZO, των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΦΟΡΤΙΣΙΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του ιστοτόπου www.fortisis.eu.  Η πρόσβασή των χρηστών στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων, λογοτύπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.fortisis.eu, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΦΟΡΤΙΣΙΣ ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.  Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση, ή εκχώρηση άδειας, ή δικαιώματος χρήσης τους.

10. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες  όροι χρήσης (καθώς και τυχόν πρόσθετοι κανόνες, πολιτικές ή κατευθυντήριες γραμμές που θα ενσωματώνονται στο μέλλον σε αυτούς) θα διέπονται αποκλειστικά και μόνο από το Ελληνικό Δίκαιο και θα ερμηνεύονται βάσει αυτού.

Θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή σχετίζεται με αυτούς, ή από τη χρήση ή μη χρήση των Υπηρεσιών να επιλύεται φιλικά και με διαμεσολάβηση της αρμόδιας αρχής Ηλεκτρονικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών. Εάν δεν είναι δυνατή τέτοια διευθέτηση, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της διαφοράς αυτής, στην ανωτέρω αρχή, η διαφορά θα υποβάλλεται στα Δικαστήρια Αθηνών τα οποία ρητώς συμφωνείται ότι έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα.

Για λόγους ευχρηστίας και μόνον, οι παρόντες όροι χρήσης ενδέχεται να μεταφρασθούν προς διάθεση και σε άλλες γλώσσες, πέραν της Ελληνικής.  Ανεξάρτητα από την διάθεση οιασδήποτε μετάφρασης σε άλλη γλώσσα, η ελληνική εκδοχή των παρόντων όρων χρήσης θα υπερισχύει.

Fortizo Card

Ανανέωση Χρόνου Φόρτισης

Top Up your Card